20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 |20192019
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Portfolio review

Прегледът на портфолиа е платформа, която дава възможност на фотографи да покажат своите проекти пред експерти от сферата на изкуството. Срещата с изявени фотографи, галеристи и куратори е среда за създаване на нови професионални контакти и креативна инспирация. Всеки участник ще има на разположение двадесет минути за персонален разговор с всеки от осем членната комисия. По време на дискусията той ще получи конструктивна рецензия за фотографиите си, нови насоки и евентуални предложения за съвместни проекти.

Дата: 23.06.2013, 10:00 – 17:00 ч.
Място: ZoomBox Center, www.zboxcenter.com
Максимален брой участници: 24

Ивайло Стоянов
Има много самостоятелни и групови изложби в галерии, музеи и участия в салони на фотографското изкуство в Европа. Преподавател в НБУ по концептуална фотография в магистърската програма Фотографско изкуство. Куратор: Надежда Джакова, НХГ.

Д-р Катерина Гаджева
Изкуствовед, специализирала в Европейски университет – Санкт Петербург и „Лудвиг Максимилиан“ университет – Мюнхен. Преподавател в НХА, НБУ и СУ Св. Климент Охридски. Работи в областта на историята и теорията на фотографията.

Силвия Иванова
Фотограф-художник, директор на Магистърска програма „Фотографско изкуство“ и Бакалавърска програма „Фотография“ и преподавател в Нов български университет, носител на редица награди от наши и международни конкурси, автор на самостоятелни и участник в общи изложби, председател и участник в журирания на конкурси, консултант и рецензент.

ф.х. Явор Попов
Фотограф в Националната художествена галерия, удостоен от Министерството на културата със званието фотограф-художник. Участва с фотографски публикации в различни авторитетни издания, автор е на редица рекламни плакати, билбордове, каталози, календари и албуми. В рамките на редакция „Форек“ участва в реализацията на мултивизионни програми за България и чужбина. От 2005 г. е председател на национално сдружение „Фотографска Академия“, какъвто е и до днес.

Любомир Сергеев
От много ранна възраст е запален по всякакви визуална и други изкуства. На млади години е искал да учи актъорско майсторство, но в крайна сметка завършва психология. Изкуствата и всякакви творчески изяви не го напускат и в един момент той открива фотографията като средктво за себеизрязаване. Тя моментално става негова страст и с течение на времето – неговата работа и живот. Тъй като той е изключително стриктен перфекционист, изкарващ максимума от всяка фотография, хората около него не го оставят да прави неговата артистична фотография, както на него му се иска.

доц. Динамир Предов, AFIAP, ф.х.
Директор на Лабораторията по фотография в НБУ. През 1989 година печели наградата „ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА“ на списание „Българско фото“. Участва в множество международни и национални изложби, от които 26 са под егидата на FIAP. Специализира в областта на рекламната фотография и е автор е на 16 самостоятелни изложби. Ръководител е на творческото студио „ДиВизион“, съучредител на Асоциацията на рекламните фотографи и съосновател на Фотографска Академия.

Веселина Николаева
Веселина Николаева (1976) е фотограф, получила професионалното си образование в Холандия и работи на свободна практика от 2001г. Фотографиите и са включени в много самостоятелни и групови изложби, както и международни фестивали. През 2004 издава първата си самостоятелна книга BABA, за която получава наградата Grand Prix на 4ти Международен фестивал по фотография в Лодз (PL), последвани от Descubrimientos Award за най-добър млад фотограф в Мадрит (ES) и Canon наградата на Сребърна Камера през 2005 в Амстердам (NL). От тогава Веселина Николаева публикува School no 7 (2007) и Simply a Line (2009), която е номинирана за Най-добра книга на Dutch Doc в Холандия през 2010г.

Често задавани въпроси:
1. Какво трябва да съдържа едно портфолио? Портфолито трябва да съдържа серия от фотографии (10 до 20), творческа биография и концепция на проекта. Фотографиите трябва да са предварително селектирани, да следват една обща тема и да отличават ясно стила на автора. Те трябва да са напълно завършени, озаглавени и тиражирани. Концепцията дава информация за темата, идеята и развитието на проекта.
2. Как протича прегледа на портфолиото? Желателно е да започнете с много кратко представяне за вас и творческата Ви кариера. След това се пристъпва към обсъждане на работите Ви. Опитайте се максимално и конструктивно да оползотворите предоставеното Ви време. Внимателно изслушвайте рецензианта, опитвайте се да отговаряте максимално прецизно на въпросите му. Това ще Ви помогне да получите възможно най-полезния за вас съвет. Не се притеснявайте да водите записки по време на събеседването и не забравяйте, че тази среща може да е начало за нови професионални контакти.
3. Каква е ползата от прегледа на портфолиото? Прегледът на портфолиото Ви дава уникална възможност да покажете работите си пред професионалисти в областта на изкуството, да получите конструктивна рецензия за фотографиите Ви, възможност за професионални контакти и не на последно място полезни съвети за развитието на кариерата Ви.
4. Да подготвя ли допълнителни материали? Подгответе материали, които да оставите на рецензианта, за да му напомнят за Вашата работа, както и да му осигурят контакт с Вас. Препоръчително е да съдържат няколко репродукции от показаните работи. Обемът да е малък и удобен за съхранение.

Регистрации за участие ще се приемат на следния e-mail адрес: nadezhda_pavlova@hotmail.com
При сериозен интерес моля потвърдете участието си като изпратите Вашето име, пощенски адрес, e-mail адрес и телефонен номер на nadezhda_pavlova@hotmail.com
За допълнителни въпроси и записване:
Надежда Павлова – nadezhda_pavlova@hotmail.com; 0888 392 389

[/bg]

Portfolio Review is a platform which allows photographers to show their projects to experts in the area of art. The opportunity to meet prominent photographers, gallery managers and curators establishes an environment to make new professional contacts and boosts creative inspiration. Each participant will avail of twenty minutes to personally contact each of the eight-member committee. In the course of the discussion participants will obtain constructive review of their images, new guidelines and possible proposals for joint projects.

Date: 23.06.2013, 10:00 – 17:00
Location: ZoomBox Center, www.zboxcenter.com
Maximum number of participants: 24

Ivaylo Stoyanov
He is the author of many individual and participant in numerous collective exhibitions in galleries, museums and salons of the art of photography in Europe. He is a lecturer at the new Bulgarian University in the field of conceptual photography, Art of Photography Master’s programme. Curator: Nadezhda Dzhakova, National Art Gallery.

Ivan Kyuranov
Master of Art, painting class of prof. Dobri Dobrev, „N. Pavlovich“ National Academy of Arts, Sofia In the period 1994 – 2004 he specialized at D. Esposito’s Modern Art studio, at G. di Matteo and Gr. Toderi’s Artistic Anatomy studio and professor An. D’Avossa. Lecturer at the National Academy of Arts.

Dr. Katerina Gadzheva
Art Historian. Has specialized in the European University – Saint Petersburg, „Ludvig Maximilian“ University of Munich. She is a lecturer at the National Academy of Arts, the New Bulgarian University and St. Kliment Ohridski University, Sofia. She works in the area of history and theory of photography.

Sylvia Ivanova
Artist-photographer, Director of the Art of Photography master’s programme and Photography Bachelor’s programme, lecturer at the New Bulgarian University, winner of numerous awards from national and international contests, author of individual and participant in collective exhibitions, chair and member of contest juries, consultant and critic.

Yavor Popov
Photographer at the National Art Gallery; recognized fine art photographer by the Ministry of Culture. He has contributed publications on photography to various high-profile editions and is the author of many advertisement posters, billboards, catalogues, calendars and albums. Under Forek editorial office, he participated in the development of multivision programs for Bulgaria and internationally. Since 2005 till present has been the Chairman of Photo Association „Academy of Photography.

Lyubomir Sergeev
He was keen in all kinds of visual and other arts since childhood. He wanted to study acting at early age, but ended studying psychology. Arts and artistic performances never left him and finally he found photography as tool of expressing himself. It immediately became his passion and in time his work and life. Since he is a very strict perfectionist by nature, doing the best out of any photograph he makes, people around him just didn’t left him to do his artistic photography as he wanted at the beginning.

assoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP
Director of the New Bulgarian University’s Laboratory of Photography. In 1989 he won the Photographer of the Year award of the „Bulgarian Photo“ magazine. Mr. Predov has participated in many international and national exhibition, 26 of which under the aegis of FIAP. He specializes in the area of advertising photography and is the author of 16 individual exhibitions. Mr. Predov is the head of „DiVision“ artistic studio, co-founder of the Association of Advertising Photographers in Bulgaria and co-founder of the Academy of Photography.

Vesselina Nikolaeva
Vesselina Nikolaeva (1976, Sofia) majors in Photography at the Art Academy of Utrecht (the Netherlands) in 2001. In 2005 she receives The Award for Young Photographer (in the framework of ‘De Zilveren Camera 2004 the Netherlands) followed by the Grand Prix of the 4th International Festival of Photography 2005 in Poland and the ‘Descubrimientos’ at Photoespana 2005 in Spain. Her work has been exhibited in numerous galleries and museums in Bulgaria and The Netherlands and has been a part of festivals in Germany, Spain, France, Poland, Slovakia, Portugal, Greece, Belgium, Finland, Australia and the USA.

Frequently Asked Questions
1. What should a portfolio include? The portfolio has to contain a series of photographs (10 to 20), creative biography and concept of the project. Images are to be selected in advance, to follow a common theme and to clearly present the author’s style. They should be fully accomplished, entitled and printed. The concept introduces the theme, idea and development of the project.
2. What is the process of the portfolio review? It is advisable to start with a concise presentation of yourself and your creative career. Then we proceed with discussion of your work. Try to make the maximum and most constructively employ the stipulated time. Listen carefully to the reviewer and try to give the most precise answers to his/her questions. This will give you the chance to get the most useful for you advice. Don’t be shy and take notes during the interview. And remember: this meeting can be the beginning of new professional contacts.
3. What’s the benefit of having my portfolio reviewed? The portfolio review offers the unique chance to show your work to professionals in the area of arts, to get a constructive opinion on your images, to establish professional contacts and last but not least, useful advice on your career development.
4. Shall I prepare additional materials? Prepare materials to leave with the reviewer to remind him/her of your work and to enable him/her to get in touch with you. It is recommendable that the materials involve some reproductions of the displayed works. The size should be small and easy to store.

Registration for participation at: nadezhda_pavlova@hotmail.com

In case you are seriously interested, please confirm your participation by sending your name, postal address, e-mail and phone number at: nadezhda_pavlova@hotmail.com

Further questions and registration: nadezhda_pavlova@hotmail.com and 0888 392 389