ДВАНАДЕСЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2021


Месец на фотографията и през тази година кани всички артисти, фотографи и куратори да изпратят своите предложения за изложби или други събития свързани с фотографията за изданието през 2021. Нашето искрено желание е да включим интересни самостоятелни, групови изложби или други събития по време на фестивала, по тазгодишното издание с отворена тема. И въпреки извънредните обстоятелства свързани с разрастващите се проблеми на Covid-19, се надяваме да реализираме поне най-добрите предложения за изложби и събития. Отново като миналата година ще се опитаме да представим няколко български автори плюс такива с международен характер.

Месец на фотографията се провежда за 12-та поредна година от Фотографска академия „Янка Кюркчиева“ , организация с идеална цел, учредена през 1999. Сдружението е създадено да популяризира и съхранява фотографското изкуство в България и чужбина. Мисията на фестивала е да предоставя сцена за фотографски събития, да популяризира българската фотография, да поощрява млади таланти да представят работата си, да показва творби на утвърдени автори пред широката публика, да ангажира практикуващи фото професионалисти и публика в диалог за медията, нейното минало, настояще и бъдеще.

Благодарим на всички участници в предишните издания на фестивала, както и на партньорите ни, без които успешно реализираните 11 издания не биха били възможни.
TWELFTH EUROPEAN MONTH OF PHOTOGRAPHY 2021


Month of Photography this year invite all artists, photographers and curators to send their proposals for exhibitions or other events related to photography for the 2021 edition. Our sincere desire is to include interesting solo, group exhibitions or other events during at the festival, in this year's open-ended edition. However, due to the extraordinary circumstances related to the growing problems of Covid-19 pandemic, we hope to realize at least the best suggestions for exhibitions and events. Again, like last year, we will try to present several Bulgarian authors plus those of an international character.

Month of Photography was held for the eleventh consecutive year by the Academy of Photography Bulgaria - Yanka Kyurkchieva, a non-profit organization established in 1999. The association was established to promote and preserve the art of photography in Bulgaria and abroad. The mission of the festival is to provide a stage for photographic events, to promote Bulgarian photography, to encourage young talents to present their work, to show works by established authors to the general public, to engage practicing photo professionals and audiences in dialogue about the media, its past, present and future.

We thank all the participants in the previous editions of the festival, as well as our partners, without whom the successfuly realized 11 editions would not have been possible.