Фотоконкурс “Биоразнообразието. Всички ние сме част от него”

19 April 2010    Comments Off    категория: хронология на събитията

Във връзка с „Международната година на биоразнообразието 2010“ Представителството на Европейската комисия в България обявява конкурс за снимка на тема “Биоразнообразието. Всички ние сме част от него.”

В конкурса могат да участват всички български граждани или граждани на ЕС, които пребивават в България, на възраст над 18 години независимо от своя опит. Всеки участник може да подаде до три снимки за конкурса.

Темата на снимката трябва да отразява темата на конкурса като представя възгледа на автора за състоянието на биоразнообразие в България и/или човешките дейности, свързани с неговото опазване. Тя трябва да изразява лично виждане и да може да впечатли широката публика със своя оригинален, творчески и естетичен подход. Кандидатите трябва да изразят положително виждане, представено в артистична, документална, хумористична или художествена светлина, като заснемат лична или обществена ситуация.

12-те финалисти на конкурса, определени от независимо професионално жури, ще бъдат обявени и наградени в средата на юли 2010 г. на специална церемония в София, с което ще се даде начало на обиколката на изложбата на снимките-финалисти в страната.

Награди:
Първа награда: 1000 евро
Втора награда: 800 евро
Трета награда: 500 евро

Всеки един от останалите 9 финалисти ще получи насърчителна награда от 250 евро.
Крайният срок за участие в конкурса е 3 май 2010 г. на адрес
Фотоконкурс „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него“
Представителство на Европейската комисия в България
ул. „Московска“ № 9
София 1000

За контакт:
Отдел “Преса и медии”
Представителство на Европейската комисия в България
Телефон 933 53 38

ПРАВИЛА НА ФОТОКОНКУРСА
„БИОРАЗНООБРАЗИЕТО. ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ЧАСТ ОТ НЕГО“

1. ОБЩИ ПРАВИЛА
1.1 В конкурса могат да участват всички български граждани или граждани на ЕС, които пребивават в България, на възраст над 18 независимо от своя опит.
1.2 Лица, които работят за Европейската комисия, организатори или членове на журито на конкурса не се допускат до участие.
1.3 С организирането на конкурса и последващите дейности Представителството на Европейската комисия в България възнамерява да повиши общата осведоменост в България относно биоразнообразието във връзка с „Международната година на биоразнообразието 2010“ и политиките и дейностите на ЕС, целящи опазването на околната среда и борбата срещу изменението на климата.
1.4. Представителството на Европейската комисия в България възнамерява да използва снимките финалисти, избрани от журито на конкурса, за подпомагане на своите информационни и комуникационни дейности, свързани с биоразнообразието и изменението на климата.

Предвижда се снимките финалисти да се използват за следното:
– публикуване на официалния уебсайт на Представителството на ЕК в България http://.ec.europa.eu/bulgaria
– организиране на пътуваща изложба в няколко български градове (през юли/октомври 2010 г.)
– по възможност представяне на изложбата в обществени институции в София (от ноември 2010 г.)
– публикуване под формата на календар и/или албум за 2011 г. и безплатно разпространение до партньори на Представителството на Европейската комисия (декември 2010 г.)
– по възможност възпроизвеждане върху бъдещи промоционални материали, свързани с темата.

Нито една от снимките, изложбата или промоционалните материали, създадени в контекста на гореописаните дейности, няма да бъдат използвани с търговски цели.
За тази цел с финалистите ще бъдат сключени отделни договори. Проектът за договор може да бъде видян в Приложение 1.

2. КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМЕ ЗА УЧАСТИЕ?
2.1 Крайният срок за предаване по пощата на снимките заедно с надлежно попълнения и подписан формуляр за участие е 3 май 2010 г.
2.2 Всеки участник може да подаде до три снимки за конкурса. Не се позволяват групови участия.
2.3 Всички участници трябва да се регистрират за конкурса, като изпратят:
– попълнен формуляр за регистрация (Приложение 2) и
– и копие на снимките върху CD на следния адрес (с дата на пощенското клеймо не по-късно от крайния срок на конкурса 3 май 2010 г.):
Фотоконкурс „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него“
Представителство на Европейската комисия в България
ул. „Московска“ № 9, София 1000
2.4 Подавайки формуляра за участие, надлежно подписан и с посочена дата,  участниците потвърждават, че материалът е техен и че не са нарушени авторски права.
Подавайки надлежно попълнения с посочена дата и подписан формуляр за участие, участниците се съгласяват с последващото освободено от заплащане на възнаграждения право на ползване на техния снимков материал от страна на Представителството на Европейската комисия в България или от всяка друга организация, действаща от нейно име при изпълнение на дейностите, описани в точка 1.4.
2.5 Подадените проекти не могат да бъдат оттеглени от конкурса, след като вече е подадено заявлението, освен в случай на непреодолима сила.
2.6 Независимо от това кои са избраните финалисти, подадените материали за този конкурс не подлежат на връщане.
2.7 Всяка лична информация, събрана по време на регистрацията, ще се държи от Представителството на Европейската комисия в България, което ще използва данните единствено за целите на конкурса. Европейският съюз е ангажиран със защитата на личните данни на потребителите. Политиката относно „защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции на Европейския съюз“ се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СНИМКАТА
3.1 Темата на снимката трябва да отразява определената тема на конкурса „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него“, като представя възгледа на автора за състоянието на биоразнообразие в България и/или човешките дейности, свързани с неговото опазване. Тя трябва да изразява лично виждане и трябва да може да впечатли широката публика със своя оригинален, творчески и естетичен подход. Кандидатите трябва да изразят положително виждане, представено в артистична, документална, хумористична или художествена светлина, като заснемат лична или обществена ситуация.
3.2 Снимки, включващи явно съдържание на насилие, дискриминация на полова основа, съдържание, пораждащо предразсъдъци, или всякаква форма на дискриминационно съдържание, ще бъдат изключени.
3.3 Снимките могат да бъдат цветни или монохромни и заснети с цифров или лентов фотоапарат (ако се използва лента, снимките трябва да бъдат подадени като електронно сканирани снимки). Участниците имат право да редактират снимките. Това означава, че представянето на темата може да бъде обработено с цветове или в композиция (монтаж, колаж, ретуширане и т.н.). Позволени са също и промяна на остротата и корекция на тоналността на снимката.
3.4 Снимките могат да се подават единствено върху CD и трябва да отговарят на следните критерии за качество:
Минимум 2480×3508 пиксела / 21×29,7 см в 300 ppi
Максимум 7016×9933 пиксела / 59.4×84.1 см в 300 ppi
Моля, използвайте формат JPEG или TIF.

4. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ
4.1 След крайния срок за подаване на снимки 3 май 2010 г. независимо жури ще избере 12 финалисти. Избраните финалисти ще бъдат обявени, а снимките финалисти ще бъдат публикувани на официалния уебсайт на Представителството на Европейската комисия в България Bulgaria в началото на юни 2010.
4.2. В същото време журито ще избере измежду 12-те финалисти трима победители, които ще получат парични награди, както следва:

Първа награда: 1000 евро
Втора награда: 800 евро
Трета награда: 500 евро

Всеки от останалите 9 финалисти ще получи насърчителна награда от 250 евро.
Победителите ще бъдат обявени и наградени в средата на  юли на публично събитие в София, с което ще се даде началото на обиколката на изложбата на 12-те снимки финалисти в страната.
4.3 Журито ще оценява снимките по следните критерии:
– отразяване на темата на конкурса
– ниво на творчество и оригиналност
– композиция на снимката
– яснота на обосновката
– общо послание на снимката
4.4 Изборът на финалистите се прави от жури въз основа на система за оценяване чрез попълване на таблицата за оценяване (Приложение 3).
4.5 Решенията за избор са окончателни и не подлежат на обжалване. Със записването си за участие в конкурса кандидатите се съгласяват да не оспорват решенията на журито на каквато и да е основа.
4.6 Журито си запазва правото да поиска източниците на фотографите, когато има съмнения  за нарушаване на фотографските норми.

5. ЖУРИ
5.1 Независимо жури, свикано от Представителството на Европейската комисия в България, ще оцени всички подадени за участие в конкурса снимки и ще изготви списък с финалистите и победителите.
5.2 Журито ще включва поне 6 членове, представляващи следните организации и органи:
– Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия и/или Представителството на Европейската комисия в България
– Министерство на околната среда и водите на Република България
– Българска фондация „Биоразнообразие“
– Поне 3-ма професионални фотографи  – преподаватели в НАТФИЗ и НБУ и/или представители на сдружения на професионалните фотографи (например Федерация на европейските фотографи, Национално сдружение „Фотографска академия“)
5.3. Председателят на журито е по право представител на Европейската комисия. Председателят на журито има право на вето върху решенията на журито.
5.4. Всяко решение, отнасящо се до връчване на наградите, се взима с обикновено мнозинство на журито. В случай на равен брой гласове вотът на председателя е решаващ.

6. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
6.1. Във връзка с точки 1.4 и 2.4 след подписването на индивидуалните договори с всеки автор 12-те снимки финалисти ще бъдат в последствие:
– публикувани на официалния уебсайт на Представителството на ЕК в България Bulgaria;
– представени на публична церемония, на която ще бъдат обявени тримата победители (средата на юли 2010 г.);Коментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes