Устав на сдружението

УСТАВ
на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ
Янка Кюркчиева – сдружение с идеална цел

ПРАВЕН СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Член 1
Сдружението е Българско юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява и ще осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, разпоредбите на този Устав и чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права.

Член 2
Наименованието на Сдружението е:
Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ Янка Кюркчиева.
На английски език се изписва:
National ACADEMY of PHOTOGRAPHY (BULGARIA) Yanka Kyurkchieva.

Член 3
Сдружението е със седалище в град София, община Средец.
Адресът на управление е : София 1000, ул. Сан Стефано 14Б; София 1504,

Член 4
Сдружението се учредява без срок.

Член 5
Сдружението се учредява за извършване на общественополезна дейност.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И СРЕДСТВА

Член 6
Предметът на дейност на Сдружението е развитие и съхранение на фотографията и защита на авторските права на фотографите.

Член 7
Сдружението има за цел създаване, популяризиране и съхранение на фотографското изкуство в България и в чужбина и защита на авторските права на своите членове върху фотографски авторски права на фотографите от цялата страна и на всички свързани с фотографията професии. Сдружението има за цел да обедини усилията на фотографите и фотографските сдружения за издигане авторитета на българските фотографи в България и в чужбина. Да следи за спазването на професионалните етични норми

Член 8
СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЦЕЛИ СА:
– Да се създаде експертен съвет от специалисти-фотографи, които да изработват експертни оценки на фотографски авторски произведения.
– Да осигурява участието на компетентни лица в журирането на изложби и конкурси.
– Да дава консултации и да следи за развитието на фотографското образование.
– Да организира лекции и срещи с български и чуждестранни фотографи.
– Да информира за новости във фотографския бранш, както и за предстоящи изложби и конкурси в България и в чужбина.
– Да провежда периодични прегледи на постиженията в различни области на фотографското творчество, като организира номинирането и отличаването на най-добрите.
– Да организира посещения на международни панаири и изложби, фотоекскурзии и други.
– Да популяризира българските фототворци и творбите им, като се грижи за съхранението на оригиналните им творби в архива на Сдружението.
– Да организира структури по интереси и браншове.
– Да издава фотографска литература и да подпомага издаването на фотограски издания.
– Да подпомага дейността на фотографските сдружения, които са нейни членове.
– Да установи и поддържа контакти с български и чуждестранни фотографски сдружения, агенции, галерии, клубове и списания.
– Да организира пленери, изложби, срещи и семинари.
– Да създаде и поддържа специализирана фотографска библиотека, фототека и други информационни масиви.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 9
Имуществото на Сдружението се състои от пари, права върху вещи и недвижими имоти, ценни книжа, включително първоначалните учредителни дарения, дарения и завещания, субсидии и други постъпления по законен ред, както и прехвърлени авторски права и други права на интелектуална собственост. Български и чуждестранни физически и юридически лица могат да правят дарения и завещания в полза на Сдружението, в съответствие с неговите цели. Когато дарителят или завещателят желае с дарението /завещанието/ да бъде учредена награда или стипендия, той може да поиска наградата или стипендията да носи неговото или друго определено от него име.

Член 10
Право на разпореждане с имуществото и целесъобразното използване на средствата на Сдружението има Управителния съвет, в съответствие с пълномощията на този Устав. Управлението на средствата на Сдружението трябва да гарантира запазване и увеличение на имуществото. Всички разходи от имуществото се извършват само по решение на Председателя, Управителния съвет и на Общото събрание и по установения от ръководните органи ред, от Устава или нормативните актове.

Член 11
Членовете на Сдружението могат да ползват неговото имущество само съобразно целите на Сдружението и по установения от ръководните органи, от Устава или нормативните актове ред.

Член 12
Никой от членовете на Сдружението няма право на дялове от неговото имущество, нито по време на неговото съществуване, нито след прекратяването му, нито по времето когато е бил член на Сдружението, нито след прекратяване на членството му.

Член 13
Сдружението набира постъпления в своето имущество чрез събиране на членски внос, чрез приемане на дарения и завещания и чрез извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението, като издаване на специализирани фотографски издания, организиране на образователни школи и курсове по фотография, подготвяне на експерти-оценители в областта на фотографията, организиране на конкурси, пленери, представяне на фотографски колекции на ползватели и др. Приходите от тези дейности се използват за постигане на
определените в Устава цели.

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО

Член 14
Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и български и чуждестранни юридически лица с интереси и дейност в областта на фотографията. Те трябва да приемат и спазват Устава на Сдружението, да признават ръководните органи на Сдружението, да плащат редовно определения членски внос. Фотографи с особени заслуги за развитието на фотографията могат да се приемат за почетни членове на Сдружението по решение на Управителния съвет.

Член 15
Кандидат членовете подават до Управителния съвет Заявление за членство по определен образец. В Заявлението си кандидатът декларира желанието си да стане член на Сдружението, както и че е запознат и съгласен с принципите и разпоредбите на Устава, че признава ръководните органи на Сдружението и редовно ще плаща членски внос. Приемането на нови членове става по решение на Управителния съвет, който съобщава решението си на кандидата в двуседмичен срок от постъпване на заявлението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 16
Всеки член на Сдружението има право да участва в Общото събрание с право на един глас. Гласовете на всички членове на Сдружението са равни.

Член 17
Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението да бъде информиран за неговата дейност, да ползва имуществото, както и резултатите от дейността му по реда предвиден в Устава и Правилника. В Управителния съвет не могат да бъдат предлагани и избирани лица, които са членове на управителните органи на други сродни организации.

Член 18
Всеки член на Сдружението е длъжен да спазва правилата на този Устав, да плаща редовно членски внос и да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението, освен ако противоречат на нормативен акт.

Член 19
Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.

Член 20
Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху
други лица при прекратяване на членството

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Член 21
Членският внос се определя като месечна вноска в български лева. Размерът на членския внос и реда за внасянето му се определя от Управителния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 22
Членството в Сдружението се прекратява:
1. По искане на членът на Сдружението, отправено с писмено заявление до Управителния съвет.
2. За физическите лица – със смъртта на лицето или поставянето му под пълно запрещение, а за юридическите лица – с прекратяването им в несъстоятелност.
3. Изключването е по решение на управителния съвет, ако:
– нарушава драстично професионално етичните норми;
– съзнателно извършва действия против интересите на Сдружението, нанася умишлено щети на неговото имущество;
– с действията си показва грубо пренебрежение и незачитане на разпоредбите на Устава и/или решенията на ръководните органи;
4. Отпадането се оформя с решение на Управителния съвет, ако:
– лицето не е плащало членски внос повече от три месеца и системно не участва в дейността, което се констатира с наличните документи. Решението за изключване може да си обжалва пред Общото събрание.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 23
Ръководството на дейността на Сдружението се осъществява от:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател.

Член 24
Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички негови членове, като юридическите лица се представляват от упълномощени делегати по представителна квота, определена от Управителния съвет.

Член 25
Почетните членове на Сдружението могат да участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас и не могат да бъдат избирани в ръководните органи. Те имат право по всяко време да бъдат изслушани от органите на Сдружението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 26
Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива. Общото събрание може да се свика и по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. В този случай Управителния съвет се задължава да свика Общо събрание в едномесечен срок. Ако Управителния съвет не свика Общо събрание в определения срок, то се свиква от районния съдия.

Член 27
Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува в сайта на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

Член 28
Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 29
Всеки член на Общото събрание има право на един глас , който упражнява лично. Не се допуска гласуване с пълномощие. Гласуването в Общото събрание е явно. Решенията се вземат с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на присъстващите.

Член 30
По важни въпроси, отнасящи се до Сдружението, като изменения и допълнения на Устава и решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите.

Член 31
Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени. Това не важи за отстраняване и за избиране на нови членове на Управителния съвет.

Член 32
Член на Общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи се до: него, негов съпруг, негови низходящи и възходящи роднини, както и;
1/ него, негов съпруг и роднина по права линия – без ограничения, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително.
2/ юридически лица до четвърта степен в който той е управител или
може да наложи или възпрепятства взимането на решение.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 33
( 1 ) Общото събрание:
1. Определя общите принципи, цели и задачи на Сдружението;
2. Прави промени и допълнения в Устава;
3. Определя броя, избира и освобождава членове на Управителния съвет;
4. Избира и освобождава Председател на Сдружението;
5. Прекратява членството в предвидените в този Устав случаи;
6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението, както и за участието му в други организации;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
8. Приема отчета за дейността на Сдружението;
9. Приема бюджета на Сдружението;
10. Приема други вътрешни актове.
( 2 ) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
( 3 ) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие на Устава.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 34
Управителния съвет е постоянно изпълнителен и оперативен орган на Сдружението, който пряко ръководи неговата дейност в периодите между заседанията на Общото събрание.

Член 35
Управителния съвет се състои от 7 лица, които се избират от Общото събрание за срок от 3 години.

Член 36
Управителния съвет:
1. Представлява Сдружението, както и определя представителната власт на неговите членове;
2. Взема решения за приемане на нови членове и прекратяване на членството в предвидените случаи;
3. Решава всички въпроси по разпореждане с имущество и целесъобразно разходване средствата на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. Свиква Общо събрание, подготвя заседанията му и определя делегатската квота;
6. Най-малко веднъж годишно се отчита пред Общото събрание, като подготвя и внася в Общото събрание отчета за дейността си;
7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
8. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.

Член 37
До регистриране в съда на новоизбрания Управителен съвет, старият Управителен съвет продължава да изпълнява задълженията си.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 38
Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя най-малко един път месечно. Председателят е длъжен да свиква заседание и по писмено искане на една трета от членовете му. Заседанията се ръководят от Председателя, ако той отсъства от определен от него член.

Член 39
Управителния съвет може да взема решения, ако присъстват половината, или повече, от членовете на Управителния съвет.

Член 40
Управителния съвет може да взема решения и без да бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а в случаите на разпореждане с имущество, определяне реда и организиране извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и при ликвидация, с мнозинство от всички членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 41
Председателят на Сдружението е и Председател на Управителния съвет. Той се избира от Общото събрание. Председателят представлява Сдружението. Той има право да подписва всички книжа и документи на Сдружението. Председател на сдружението може да бъде всеки за не повече от 2 тригодишни мандата последователно.

Член 42
Председателят организира стопанисването на имуществото и воденето на отчетността на Сдружението. За подпомагане на своята дейност Председателят има право да определя заместник-председател от състава на Управителния съвет, да създава помощни органи и да назначава свои сътрудници, както и да им делегира права. Председателят продължава да изпълнява функциите си до регистрирането в съда по съответния ред на новоизбрания Председател.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Член 43
( 1 ) Сдружението, определило се като Сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, предвидена в член 5 на настоящия Устав, е длъжно да води следните книги:
– Книга за протоколите на проведените Общи събрания на Сдружението;
– Книга за протоколите от заседанията на Управителния съвет
на Сдружението. Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и от лицето изготвило протокола, като те отговарят за верността на съдържанието.
( 2 ) Сдружението, осъществяващо общественополезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни за:
1. Съществуващите дейности, средствата изразходвани за тях, връзката им с целите и програмата на Сдружението и постигнатите резултати:
2. Размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Член 44
( 1 ) Сдружението осъществяващо общественополезна дейност може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите на Сдружението.
( 2 ) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност се извършва в зависимост от целите и финансовите възможности на Сдружението, по обявен определен ред – мотивирани проекти с финансова обосновка. Информацията за реда, по който се извършва подборът е общодостъпно и се вписва в Централния регистър към Министерството но правосъдието.
( 3 ) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание на Сдружението с обикновено мнозинство. С квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението се взема мотивирано решение, когато то е в полза на:
1. Лица от състава на управителните и другите му органи, както и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
2. Лица, били в състава на управителните му органи до две години преди датата на вземане на решението;
3. Юридически лица, финансирали Сдружението до три години преди датата на вземане на решението;
4. Юридически лица, в които посочените лица в точка 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземане на решение. Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и юридически лица, в които посочените лица са управители и могат да наложат или възпрепятстват вземането на решение, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, обявени публично.

Член 45
Сдружението, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 46
Сдружението може да бъде прекратено с решение на Общото събрание.

Член 47
Сдружението може да бъде прекратено с решение на Софийския градски съд когато:
1. Дейността му противоречи на закона, на Устава, на обществения ред или на добрите нрави;
2. Обявено е в несъстоятелност;
3. В други предвиден в закона случаи.

Член 48
При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Упълномощен за извършването й е определено от Управителния съвет лице.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 49
( 1 ) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
( 2 ) Имуществото не може да се прехвърли по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бивши членове;
2. Лицата били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузи на лицата по т. 1-3;
5. Роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително;
6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решение.

Член 50
( 1 ) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите се предоставя с решение на съда, на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
( 2 ) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното Сдружение. Общината е длъжна да предостави имуществото на Сдружение с възможно най-близки цели с целите на прекратеното Сдружение за общополезна дейност.

Уставът на Национало Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ е приет на 12 март 1999 г.
Промени и допълнения в Устава са приети на 11 ноември 2010 г.
и на 30 ноември 2020 г. в гр. София от Общото събрание на сдружението.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes