Общо ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове и колеги,
По решение на УС от 02.04.2024г. и покана за ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на НСФА, свиквано по инициатива на Управителния съвет то се проведе на 8 май 2024 г. от 17:00 ч. (с начало 18:00 ч.) в „Клуб на фоторепортера“, гр. София, бул. Дондуков №1, подлеза между Президентството и Министерски съвет.

Събранието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаването от длъжност и от отговорност на Надежда Павлова като председател на УС, във връзка с избора ѝ от ОИС на 9 март и оставането ѝ като член на УС.
2. Избор на нов Председател на НСФА от вече избрания (на 9 март) състав на Управителния съвет.

Председател: Ю. Трейман; Протоколчик: Л. Савова

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА НСФА „ЯНКА КЮРКЧИЕВА“ – 08.05.2024

На 08.05.2024, в 17:00 в „Клуб на фоторепортера“, гр. София, бул. Дондуков №1, гр. София, се проведе продължение на Годишно отчетно изборно събрание на НСФА „Янка Кюркчиева“ от 09.03.2024 по решение на УС, взето на извънредно заседание от 02.04.2024 г., където присъстваха членовете на УС от предишния мандат и новоизбрания УС от проведеното Общо ОИС на 09.03.2024. Извънредно заседание е свикано от председателя Юрий Трейман.

Началото на ОИС е обявено за 17:00 ч. в „Клуб на фоторепортера“, гр. София, бул. Дондуков №1, гр. София на 08.05.2024. Към 17:00 ч. присъстваха общо 9 члена на НСФА. Поради липса на кворум общото събрание се отложи с един час по-късно- 18,00ч., на същото място и при същия дневен ред обявен в поканата от 07.04.2024 г. Представени бяха всички нужни списъци за провеждане на Общото събрание. Присъстваха 15 члена на НСФА. Всеки член получи бюлетина за гласуване. Изготви се присъствен списък (в общия списък има положени подписи на присъстващите).

Има представен Актуален списък с членовете на сдружението към дата 08.05.2024, който е в залата за про-веждане на Общото ОИС. В него има описани редовни членове (75/физ. лица/ и 4 колективни/юрид. лица/) и почетни – 19/физ. лица/, всичко 98 члена. Към 17:00 ч. присъстват общо 9 члена на НСФА. Поради липса на кворум общото събрание бе отложено с 1 час и започна в 18.00 ч. Към 18,00 ч. в залата присъстват общо 15 члена на НСФА. ОИС е на същото място и при същия дневен ред:

1. Освобождаването от длъжност и от отговорност на Надежда Павлова като председател на УС, във връзка с избора ѝ от ОИС на 9 март и оставането ѝ като член на УС.

2. Избор на нов Председател на НСФА от вече избрания (на 9 март) състав на Управителния съвет.

Модератора на ОИС от 09.03.2024 Антон Савов откри събранието на 08.05.2024 в 18:05 като обясни, че това събрание е фактическо продължение на предишното и има само 2 точки, които са в обявен дневен ред в поканата. С решенията от днес трябва да приключим процедурите по устав и да продължим редовната годишна дейност. Обяви, че остават избраните от ОИС от 09.03.2024 председател (модератор) на събранието Антон Савов, протоколчик Дора Стоева и преброители Спас Васев и Радослав Свирецов, които присъстват в залата. Припомни, че на ОИС на 09.03.24 бяха представени Съдържателен Отчет от Председателя на НСФА за дейността през 2023 г., който е гласуван, приет с мнозинство; Финансов отчет от Председателя на НСФА за 2023 г. – който е гласуван, приет с мнозинство; Представен проект-бюджет за 2024 от член на УС Надежда Павлова – гласуван, приет с мнозинство. Проведе се и избор за нов УС и беше избран нов УС от 7 члена, като всеки от тях е избран с мнозинство от присъстващите. Проведе се и избор за нов председател на НСФА и с мнозинство ОС избра Надежда Павлова. Приложен протокол от ОИС проведено на 09.03.2024 в залата на СБЖ , София ул. “Граф Игнатиев” 4.

Модератора даде думата на председателя на НСФА Юрий Трейман.
Юрий – Надявам се това да е последното събрание. Да влезнем в нормален ритъм. Днес трябва от избрания вече УС на 9 март 2024 да се избере нов председател на НСФА.

Взети решения по дневния ред:
1. Освобождаването от длъжност и от отговорност на Надежда Павлова като председател на УС, във връзка с избора ѝ от ОИС на 9 март и оставането ѝ като член на УС.
Модератора даде думата на Надежда Павлова избрана за председател на НСФА на 09.03.2024. Надежда Павлова благодари на всички и изтъкна причината поради която моли да бъда освободена от тази длъжност. Тя предложи да се избере нов председател от вече избрания УС на 9 март 2024.“ Модератора благодари на Надя за краткото председателство. Модератора предложи да се премине към гласуване по т.1 Освобождаването от длъжност и от отговорност на Надежда Павлова като председател на УС, във връзка с избора ѝ от ОИС на 9 март и оставането ѝ като член на УС.
Гласуване на 15 присъстващи: гласували „ЗА“ – 14; въздържали се 1
- Надежда Павлова е освободена от длъжност като председател на УС и остава като член на УС.
2. Избор на нов Председател на НСФА от вече избрания (на 9 март) състав на Управителния съвет.
Антон прочете имената на избрания УС с Мандат 2024-2026 г.:
Избрания на 09.03.2024 управителен съвет от 7 члена е:
____1.  Надежда Василева Павлова-Койчева
____2.  Величка Ангелова Тодорова
____3.  Дора Тодорова Стоева
____4.  Александър Борисов Малев
____5.  Антон Вълчев Савов
____6.  Николай Василев Василев
____7.  Гено Михайлов Генов
Антон Савов призова за предложения за нов председател от останалите възможни кандидати. Надя Павлова предложи Антон Савов и Дора Стоева също потвърди това предложение.
Постъпи предложение от Джошкун Даудов за Величка Тодорова, но тя си даде отвод веднага.
Модератора: Подлагам на гласуваме за избор на председател на НСФА предложението за Антон Вълчев Савов. Гласуване от 15 присъстващи членове на НСФА: гласували „ЗА“ – 13; въздържали се 2.
- За председател на сдружението НСФА е избран с мнозинство Антон Вълчев Савов.

Антон благодари за оказаното му доверие, но и той като Надя каза, че това е огромна отговорност. Наблегна най-вече на това, че ще положи усилия да бъде максимално полезен за постигане на целите на НСФА; Подчерта, че ще разчита на членовете от УС да застанат до него като съветници за всичко, за изпълнението на задачите, които предстоят да бъдат решавани. Предизвикателствата растат, но мисията на Янка е била да създаде сдружение на национално ниво, което да представлява българската фотография и съответно България и пред света. Той ще разчита и на всички членове на Академията да бъде по-активна комуникацията между нас. Добрата комуникация помага за добрите отношения и взаимно уважение. Той обобщи, че трябва да се върви към разширяване на помощния екип към УС. Антон Савов призова г-н Трейман към максимална кооперативност за предаване на всичко от неговия мандат като председател. Юрий Трейман каза, че трябва като се впише новия състав на УС и избрания председател след това да се направи среща между двата УС и да се прехвърли всичко което е необходимо. Антон каза, че всичко не може да се прехвърли. Юрий остава член на сдружението и винаги ще е на разположение за което е нужно, защото никой от нас не може да предвиди всичко.
Накрая Антон разказа и за срещата в Казанлък на 14.04.2024 за 3-те годишнини на НСФА. Датата на срещата не бе случайна – 24 април, рождения ден на Янка Кюркчиева. В залата на Музей на фотографията имаше авторска изложба на член на НСФА. Направихме презентацията на двете книги: „Светлина“ за Янка Кюркчиева и „Българска фотография ИЗБРАНО 3“ за всички български фотографи получили звания от FIAP. Тази среща беше приета с вълнение от всички присъстващи и Антон пожела да организираме по-често такива мероприятия. Днес А.С. връчи книгата „БФ Избрано 3“ на Радослав Свирецов, който не успя да присъства на срещата в Казанлък, като спомена, че той е най-младия EFIAP в страната, който преди няколко години по решение на УС получи титла „посланик на НСФА“. След това Антон връчи и членската карта на Джошкун Даудов, новоприет член в сдружението ни.

Край на ОИС: 08.05.2024 – 19:30 ч.
Споделете мнението си - оставете коментар!

XHTML: Може да използвате: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes