Резултати от Общо Годишно Отчетно ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ – 2023 + ПОКАНА

Това ще е банера за слайдера:
OIS-23-3_SI

________________________________________________________________________________

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ „ЯНКА КЮРКЧИЕВА“
09.03.2024

На 09.03.2024, в 13:00 в залата на СБЖ , София ул. “Граф Игнатиев” 4, се проведе Годишно отчетно – изборно събрание на НСФА „Янка Кюркчиева“ по решение на УС, взето на извънредно заседание от 02.02.2024 г. свикано от председателя Юрий Трейман. Началото на ОИС е обявено за 13:00 ч. в залата на СБЖ , София ул. “Граф Игнатиев” 4. Към 13:00 ч. присъстваха общо 14 члена на НСФА. Поради липса на кворум общото събрание се отложи с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред обявен в поканата от 08.02.2024 г. Представени бяха всички нужни списъци за провеждане на Общото събрание. Към 14:00 ч. присъстваха 18 члена, регистрирани с подпис в присъствен списък.

Взети решения по дневния ред:

1. Предложения и гласуване за избор на председател (модератор) на събранието. След гласуване, за модератор е избран Антон Савов.
2. Предложения и гласуване за избор на протоколчик. След гласуване, за протоколчик е избрана Дора Стоева.
3. Предложения и гласуване за избор на двама преброители на гласовете. След гласуване са избрани Радослав Свирецов и Спас Васев.
4. Представяне на правила за гласуване. Бяха прочетени в залата и двамата преброители имаха екземпляри. Всеки член получи бюлетина за гласуване. Модератора покани председателя на НСФА да представи съдържателния отчет на НСФА.
5. Съдържателен Отчет на Председателя на НСФА за дейността през 2023 г. – представен.
6. Гласуване на Съдържателен Отчет за дейността през 2023 г.  – гласуван, приет.
7. Финансов отчет  на Председателя на НСФА за 2023 г. – представен.
8. Гласуване на Финансов отчет за 2023 г. – гласуван, приет.
Г-н Юрий Трейман напусна ОИС.
А. Савов: Обяви две дарения към Архива. Връчени бяха удостоверения за дарение от НСФА:
1. за „Фомус“ ООД, за дарение на приставката за скенера на стойност 480 лв.
2. на Явор Попов за сумата от 555 лв. за монитор на НСФА.
Д. Стоева добави че „Рефлекси“ ООД също даряват 350 лв. – да се добавят към парите за монитор от по-висок клас.
9. Представяне на проект-бюджет за 2024. След напускането на г-н Трейман, проекто-бюджетът беше представен от Надежда Павлова. Представеният проекто-бюджет е предварително изготвен от Антон Савов по финансови данни подадени от Юрий Трейман и е одобрен от Управителния съвет.
10. Гласуване на проект-бюджет за 2024 – Гласуван, приет.
11. Предложения и избор на нов УС – Бяха направени следните предложения: Надежда Павлова; Величка Тодорова; Дора Стоева; Елена Ангелова; Радослав Свирецов; Александър Малев; Николай Василев и Гено Генов. Елена Ангелова и Радослав Свирецов си дадоха отвод. Антон Савов добави важен факт за бъдещия УС – в извънредно заседание на УС (12.12.2023) е предложен ф.х. Явор Попов за почетен председател на НСФА – предложението е гласувано с мнозинство и е прието на 12.12.2023. Почетния председател има право само на съвещателен глас в работата на УС. Следва гласуване на предложените за УС:
1. Надежда Павлова – От 16 имащи право на глас:
гласували „ЗА“ – 14; въздържали се 2 – Избрана с мнозинство
2. Величка Тодорова – От 16 имащи право на глас:
гласували „ЗА“ – 14; въздържали се 2 – Избрана с мнозинство
3. Дора Стоева – От 16 имащи право на глас:
гласували „ЗА“ – 11; въздържали се 5 – Избрана с мнозинство
4. Александър Малев – От 16 имащи право на глас:
гласували „ЗА“ – 13; въздържали се 3 – Избран с мнозинство
5. Антон Савов – От 16 имащи право на глас:
гласували „ЗА“ – 13; ; въздържали се 3 – Избран с мнозинство
6. Николай Василев – От 16 имащи право на глас:
гласували „ЗА“ – 13;  въздържали се 3 – Избран с мнозинство
7. Гено Генов – От 16 имащи право на глас:
гласували „ЗА“ – 12; въздържали се 4 – Избран с мнозинство

Новоизбрания  управителен съвет от 7 члена е:
1. Надежда Василева Павлова-Койчева
2. Величка Ангелова Тодорова
3. Дора Тодорова Стоева
4. Александър Борисов Малев
5. Антон Вълчев Савов
6. Николай Василев Василев
7. Гено Михайлов Генов

12. Предложения и избор на председател на НСФА. Величка Тодорова предложи Надежда Павлова. Надежда Павлова предложи Антон Савов; Антон Савов си направи отвод, като се мотивира, че се надява в НСФА да се върне академизма, както и че позицията трябва да бъде заета от жена. В залата присъстват 14 лица, които имаха право на глас: от тях индивидуални са 13 а Колективни 1 – „Рефлекси“ ООД. Подложи се на гласуване единствения кандидат Надежда Павлова – от присъстващи 14 (от тях 13 имащи право глас), със „ЗА“ гласуваха 12 члена. Предложението бе прието с мнозинство!  За председател на НСФА е избрана Надежда Павлова.
13. Разни: Илияна Димитрова (един от гостите на ОИС) повдига въпрос за освобождаването от материална и юридическа отговорност на председателя Юрий Трейман, който напусна ОИС преди представянето на проекто-бюджета за 2024 г. Надежда Павлова благодари на Илиана Димитрова, за повдигането на този въпрос и поясни, че това е невъзможно към този момент, тъй като всички отчети по проекти, финансирани от Национален фонд „Култура“ макар да са предадени, все още не са окончателно приети и одобрени от проверяващия орган. Юрий Трейман е ръководител на проектите, документите носят неговия подпис и в момента се проверяват от комисиите на Национален фонд „Култура“. Пояснява също, че докато не бъдат приети тези отчети по проектите, други лица не могат да поемат отговорност, защото могат да бъдат изискани допълнителни документи или разяснения, за които само Юрий Трейман има информация, поел е задължения и носи отговорност. Н.П.: „Аз лично не мога да поема такава отговорност. Тази отговорност не може да я носи нито един от УС.“
14. Членски внос за 2024 г. – няколко от присъстващите членове внесоха членския си внос при Дора Стоева.
Край на ОИС: 09.03.2024 – 17:00 ч.

Председател (модератор): Антон Савов
Протоколчик:  Дора Стоева

Резюме от заседание на УС от 02.04.2024г.

На заседание на Управителния Съвет на Национално сдружение „Фотографска академия Янка Кюркчиева“, свикано по инициатива на текущия председател г-н Юрий Трейман бяха поканени членовете на УС от мандат 2020-2023 и новоизбрания УС от редовно проведеното Общо Отчетно-изборно Събрание на 09.03.2024 г.:

Мандат 2020-2023 г.
1. Юрий Емануилович Трейман
2. Явор Петров Попов
3. Надежда Василева Павлова-Койчева
4. Величка Ангелова Тодорова
5. Дора Тодорова Стоева
6. Иван Коста Коловос
7. Антон Вълчев Савов

Мандат 2024-2026 г.
1. Надежда Василева Павлова-Койчева
2. Величка Ангелова Тодорова
3. Дора Тодорова Стоева
4. Александър Борисов Малев
5. Антон Вълчев Савов
6. Николай Василев Василев
7. Гено Михайлов Генов

На заседанието отсъстваха Иван Коста Коловос и Гено Михайлов Генов.
Обсъдиха се няколко теми касаещи прехода в ръководния орган на сдружението – Управителен съвет. Взеха се някои важни решения по текущи неотложни дела, както и едно важно решение, свързано със следната покана:

П О К А Н А за Общо Изборно Събрание на НСФА

До членовете на Национално сдружение Фотографска академия „Янка Кюркчиева“

Уважаеми колеги,
По решение на УС от 02.04.2024г. Ви каним на ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на НСФА. Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет. Събранието ще се проведе на 8 май 2024 г. от 17:00 ч. (начало 18:00 ч.) в „Клуб на фоторепортера“, гр. София, бул. Дондуков №1, подлеза между Президентството и Министерски съвет.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаването от длъжност и от отговорност на Надежда Павлова като председател на УС, във връзка с избора ѝ от ОИС на 9 март и оставането ѝ като член на УС.
2. Избор на нов Председател на НСФА от вече избрания (на 9 март) състав на Управителния съвет.

Председател: Ю. Трейман; Протоколчик: Л. Савова

С уважение,
УС на НСФА

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes